Copyright 2019 - University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ου ΚΥΚΛΟΥ

Μάθημα

Εμπλεκόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

(1)Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία

Κουσκουβέλης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ιωάννης

(2)Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Μπουτσιούκη Σοφία

(3)Μέθοδος Έρευνας και Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής

Δεργιαδές Θεολόγος
Κουτσουπιάς Νίκος

(4) Δικαιώματα του Παιδιού

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα

(5) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση

Μπιτζένης Αριστείδης

(6) Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Κιόχος Απόστολος

Νίκας Χρήστος

(7) Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Σκιαδάς Δημήτριος

(8) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία

Μπουτσιούκη Σοφία

Παπαδόπουλος Ιωάννης

(9)Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία

Βασιλειάδης Νικόλαος, Λίτσας Σπυρίδων,
Μπουτσιούκη Σοφία

(10)Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση

Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Μπιτζένης Αριστείδης

(11) Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα

(12)Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία, ψηφιακές συναλλαγές κ ηλεκτρονικό εμπόριο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(13)Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(14)Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων σε εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(15) Συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός στην αγορά εργασίας

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(16) Συμβουλευτική στην επαγγελματική ανάπτυξη

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επανίδρυση ΠΜΣ - Έναρξη 5ου Κύκλου

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών me titλο

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» του Τμήματος ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της Σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ του πανεπιστημιου μακεδονιασ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master's Degree in European Policies on Youth, Entepreneurship, Education and Culture).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στον 5ο κύκλο του Προγράμματος που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2019, αναμένεται η εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας πρωτοκόλλησης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή (30) μεταπτυχιακών φοιτητών).Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα, το τρίτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται σε 3.600,00 €, τα οποία καταβάλλονται σε 5 ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων. Θα υπάρξει δυνατότητα καταβολής των δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματός μας  (epnep.uom.gr ή www.metaptyxiako.eu) και να βρείτε το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που διδάσκονται, τον οδηγό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, τον κανονισμό που διέπει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό καθώς και τους καθηγητές που διδάσκουν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μεχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση(.rtf)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους)
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (φωτοτυπία) με ακριβή Μ.Ο.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από εργοδότες, προϊσταμένους εργασιακής σχέσης.
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α'/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση για επιβεβαίωση της καλής γνώσης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει ο υποψήφιος στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και διπλωματικής εργασίας με ανάγνωση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.
 7. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 8. Επιπρόσθετα προσόντα όπως (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία). κατατίθενται σε απλές φωτοτυπίες και αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Το έντυπο (1) παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Πανεπιστημίου (επισυναπτόμενο αρχείο).

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι και την έναρξη της 1ης εβδομάδας των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου πιστοποιητικό με το ειδικότερο σχόλιο ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει η συμμετοχή τους σε προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/).

Για την απόκτηση του πτυχίου του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εξήντα (60) από αυτές αντιστοιχούν στα 8 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και τριάντα (30) αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι εννέα ώρες (τρεις εβδομάδες x 3 ώρες) σε κάθε μάθημα, ενώ επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και τρείς ώρες επιπλέον (1 εβδομάδα) για απουσίες δικαιολογημένες. Για μεγαλύτερο αριθμό απουσιών ο Διευθυντής του προγράμματος αποφασίζει την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας ή την επανάληψη του μαθήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις φοιτητών, οι οποίοι για ανυπέρβλητους επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων, είναι δυνατή, με εισήγηση του Διευθυντή του προγράμματος και με απόφαση της Συνέλευσης (και εφόσον δεν αντίκειται κάτι τέτοιο στην ισχύουσα νομοθεσία), η παρακολούθηση μέχρι εννέα ωρών των μαθημάτων (3 εβδομάδες) μέσω διαδικτύου. (Θα έχει ισχύ από 1 Μαρτίου 2018 κατόπιν εγκρίσεως από τη Σύγκλητο)

Για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ., παρέχεται έκπτωση 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί oι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού έχουν Aναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010 και μοριοδότηση σύμφωνα με τις πρόσφατες προκηρύξεις του 2017 που αφορούν Καθηγητές και Δασκάλους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σαν διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης, είτε επιθυμούν την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους. Επίσης, η αναγνώριση αφορά και όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ, που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-891498 // 6974038350, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

Αριστείδης Μπιτζένης,

Καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

site ΠΜΣ: epnep.uom.gr // www.metaptyxiako.eu

Νέο βιβλίο: Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων με τη Γλώσσα R

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Αν. Καθηγητή N. Κουτσουπιάς με τίτλο: «Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων με τη Γλώσσα R».

Μία έκδοση που παρουσιάζει επιπλέον εφαρμογές των δύο μεθόδων της πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, που όπως αναφέρει ο καθηγητής J. P. Benzecri: «αποτελούν μια νέα μεθοδολογία που η Στατιστική προσφέρει στην επιστήμη και ιδιαίτερα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες».

Συγκεκριμένα, επιχειρείται μια εκτενής περιγραφή της χρήσης της R, από την πλευρά της επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων, συνοδευόμενη από σενάρια εντολών συμπληρωματικά σε εκείνα τα σενάρια εντολών που αφορούν τις μεθόδους διερευνητικής πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[FB LINK]

10th International Conference on International Business (icib.eu)

The 10th International Conference on International Business (ICIB 2010 /2011 /2012 /2013 /2014 /2015 /2016 /2017/ 2018/2019) aims to bring together academics and practitioners in order to share ideas and methods for the exploration of foreign direct investment (FDI), the role of multinational corporations (MNCs) and the complexity of the globalized business environment.

ICIB 2019 will take place in Thessaloniki (Greece)  on 23-26 May 2019 and will be organized in parallel sessions of English and Greek. A Teleconference Session will take place at 23th of May 2019 at the University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
ICIB 2019 hosts the International Symposium on International Affairs: Business, Economics and Politics – ISIABEP

ICIB focuses on – but is not limited to – empirical research in the following fields:

 • Entrepreneurship & international business environment
 • European Union enlargement
 • Financial management
 • Global budgetary crisis management by the European Union institutions
 • Globalization, MNCs, competitiveness and development
 • International political economy and business
 • e-business
 • Sustainable business
 • Social entrepreneurship
 • Labour economics and industrial relations
 • MNCs and political strategies
 • Mergers & Acquisitions
 • Impact and determinants of FDI
 • FDI and European economic integration
 • FDI, trade and regional integration
 • FDI and transition
 • Tourism – enterprise and industry
 • Shadow economy and corruption

Ten Special Panels will take place in ICIB 2019

This year A CONGRESS ON EDUCATION WILL TAKE PLACE WITH THE TITLE:
“Η εκπαίδευση στην εποχή της κρίσης”

ALSO THE FOLLOWING SPECIAL PANELS WILL TAKE PLACE:
Theory and Philosophy of International Relations
International Politics/Strategic Issues
International Political Economy
International Business and Sustainable Development
E-trade
Labour economics
International finance
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα της κρίσης

ICIB promotes distance conferencing and hosts both teleconference and poster sessions.

ICIB is supported by a number of participating journals and follows a specific publication procedure.

We have booked a limited number of conference nights (single or double rooms) at a special price at our 5 star Hotel so please book early your accommodation (see http://www.icib.eu/accommodation.php).

There is a special price for ICIB 2010/ ICIB 2011 / ICIB 2012 / ICIB 2013 / ICIB 2014 /ICIB 2015 /ICIB2016/ ICIB 2017 / ICIB 2018 presenters and for all students. For details see: http://icib.eu/Registration.html

Please access the website of the conference http://icib.eu/ for regular updates regarding the necessary information that you require for your visit.

In the website you will find information about the keynote speakers, registration information and accommodation, payment, the assigned journals to the conference and the conference proceedings and book that will be produced.

Please do not hesitate to contact me (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or the conference organizers (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) for any queries that you may have.

In order to register please email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or fax to +302310891465 ( University of Macedonia , Thessaloniki , Greece )

 • the receipt of the registration payment,
 • the registration form,
 • a student certificate (where relevant),
 • and a certificate of attendance/presentation to ICIB 2010 /ICIB 2011 /ICIB 2012 / ICIB 2013 / ICIB 2014 / ICIB 2015 / ICIB 2016 /ICIB 2017 /ICIB 2018 (where relevant).

PAYMENT DETAILS

For English (pending)

Go to https://www.easypay.gr/FEEICIB.pay?lang=2

Για Ελληνικά  (προσεχώς)

Πηγαίνετε στον ιστότοπο: https://www.easypay.gr/FEEICIB.pay

Quick e-mail

Contact

Address: 156, Egnatia str., 54636

Thessaloniki, Greece

Tel/Fax: +30 2310891507

Fax: +30 2310891285

E-mail: info (at) epnep.uom.gr

Powered & Designed by InfonetGroup