Copyright 2019 - University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΠΜΣ...

Μεταξύ των αποφοίτων του προγράμματος συγκαταλέγονται οι:


ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 1, ιστορικός, Βουλευτής κόμματος βουλής 2019
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2, δικηγόρος, Βουλευτής κυβερνώντος κόμματος
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 3, ψυχολόγος, π. Υφυπουργός Βουλευτής Αντιπολίτευσης
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 4, οικονομολόγος, Υποδιοικητής και Αναπληρωτής Διοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 5, δικηγόρος, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής κυβερνώντος κόμματος
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 6, αποφ. ΦΠ/ΑΠΘ, συγγραφέας
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 7, δικηγόρος, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Νεάπολης Συκέων
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 8, αποφ. ΕΑΠ, Τοπική Σύμβουλος Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ου ΚΥΚΛΟΥ

Μάθημα

Εμπλεκόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

(1)Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία

Κουσκουβέλης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ιωάννης

(2)Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Μπουτσιούκη Σοφία

(3)Μέθοδος Έρευνας και Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής

Δεργιαδές Θεολόγος
Κουτσουπιάς Νίκος

(4) Δικαιώματα του Παιδιού

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα

(5) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση

Μπιτζένης Αριστείδης

(6) Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Κιόχος Απόστολος

Νίκας Χρήστος

(7) Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Σκιαδάς Δημήτριος

(8) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία

Μπουτσιούκη Σοφία

Παπαδόπουλος Ιωάννης

(9)Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία

Βασιλειάδης Νικόλαος, Λίτσας Σπυρίδων,
Μπουτσιούκη Σοφία

(10)Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση

Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Μπιτζένης Αριστείδης

(11) Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα

(12)Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία, ψηφιακές συναλλαγές κ ηλεκτρονικό εμπόριο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(13)Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(14)Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων σε εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(15) Συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός στην αγορά εργασίας

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(16) Συμβουλευτική στην επαγγελματική ανάπτυξη

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επανίδρυση ΠΜΣ - Έναρξη 5ου Κύκλου

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών me titλο

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» του Τμήματος ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της Σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ του πανεπιστημιου μακεδονιασ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master's Degree in European Policies on Youth, Entepreneurship, Education and Culture).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στον 5ο κύκλο του Προγράμματος που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2019, αναμένεται η εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας πρωτοκόλλησης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή (30) μεταπτυχιακών φοιτητών).Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα, το τρίτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται σε 3.600,00 €, τα οποία καταβάλλονται σε 5 ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων. Θα υπάρξει δυνατότητα καταβολής των δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματός μας  (epnep.uom.gr ή www.metaptyxiako.eu) και να βρείτε το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που διδάσκονται, τον οδηγό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, τον κανονισμό που διέπει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό καθώς και τους καθηγητές που διδάσκουν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν, μεχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019 τη φόρμα
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατα Προτεραιότητα

για να παραλάβουν στη συνέχεια οδηγίες υποβολής φακέλου υποψηφιότητας.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/).

Για την απόκτηση του πτυχίου του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εξήντα (60) από αυτές αντιστοιχούν στα 8 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και τριάντα (30) αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι εννέα ώρες (τρεις εβδομάδες x 3 ώρες) σε κάθε μάθημα, ενώ επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και τρείς ώρες επιπλέον (1 εβδομάδα) για απουσίες δικαιολογημένες. Για μεγαλύτερο αριθμό απουσιών ο Διευθυντής του προγράμματος αποφασίζει την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας ή την επανάληψη του μαθήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις φοιτητών, οι οποίοι για ανυπέρβλητους επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων, είναι δυνατή, με εισήγηση του Διευθυντή του προγράμματος και με απόφαση της Συνέλευσης (και εφόσον δεν αντίκειται κάτι τέτοιο στην ισχύουσα νομοθεσία), η παρακολούθηση μέχρι εννέα ωρών των μαθημάτων (3 εβδομάδες) μέσω διαδικτύου. (Θα έχει ισχύ από 1 Μαρτίου 2018 κατόπιν εγκρίσεως από τη Σύγκλητο)

Για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ., παρέχεται έκπτωση 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί oι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού έχουν Aναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010 και μοριοδότηση σύμφωνα με τις πρόσφατες προκηρύξεις του 2017 που αφορούν Καθηγητές και Δασκάλους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σαν διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης, είτε επιθυμούν την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους. Επίσης, η αναγνώριση αφορά και όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ, που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΕΠΝΕΕΠ), του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-891498 // 6974038350, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. // Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.  ΕΠΝΕΕΠ

Αριστείδης Μπιτζένης,

Καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

site ΠΜΣ: epnep.uom.gr // www.metaptyxiako.eu

Νέο βιβλίο: Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων με τη Γλώσσα R

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Αν. Καθηγητή N. Κουτσουπιάς με τίτλο: «Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων με τη Γλώσσα R».

Μία έκδοση που παρουσιάζει επιπλέον εφαρμογές των δύο μεθόδων της πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, που όπως αναφέρει ο καθηγητής J. P. Benzecri: «αποτελούν μια νέα μεθοδολογία που η Στατιστική προσφέρει στην επιστήμη και ιδιαίτερα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες».

Συγκεκριμένα, επιχειρείται μια εκτενής περιγραφή της χρήσης της R, από την πλευρά της επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων, συνοδευόμενη από σενάρια εντολών συμπληρωματικά σε εκείνα τα σενάρια εντολών που αφορούν τις μεθόδους διερευνητικής πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[FB LINK]

Αποστολή e-mail

Επικοινωνία

Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310-891498

E-mail: epnep (at) uom.edu.gr

Powered & Designed by InfonetGroup