Copyright 2019 - University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

Πρόγραμα Σπουδών (2ος Κύκλος)

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Δείτε την Αφίσα του  3ου Κύκλου (2017-2018 ΕΔΩ)  και τον  προτεινόμενο Κατάλογο Μαθημάτων ΕΔΩ

1ο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

[1]  Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία Κουσκουβέλης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ιωάννης
[2] Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός Μπουτσιούκη Σοφία
[3]  Μέθοδος Έρευνας και Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής

Δεργιαδές Θεολόγος
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
Κουτσουπιάς Νίκος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

[1]  Δικαιώματα του Παιδιού Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
[2]  Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων σε εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον (από το ακαδημαικό έτος 2017-8)  
[3]  Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση  Μπιτζένης Αριστείδης
[4]  Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία 
Κουσκουβέλης Ηλίας Παπαδόπουλος Ιωάννης

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βασικές πτυχές της πολιτικής σκέψης μέσα από μια ιστορική ανασκόπηση και μια εννοιολογική διερεύνηση των βασικών της εννοιών. Αναλύονται διεξοδικά οι έννοιες της εξουσίας, του κράτους, του πολιτεύματος, της κυριαρχίας, της δημοκρατίας και της κοινωνίας πολιτών, καθώς και οι έννοιες της διακυβέρνησης, της έκφρασης και διαμεσολάβησης ειδικών συμφερόντων, του κοινωνικού κεφαλαίου, της συμμετοχικότητας και της αυτονομίας. Εξετάζονται οι μορφές δημοκρατίας μέσω των διαφόρων συστημάτων όπου αυτές εφαρμόστηκαν καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν πάνω στους πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα διάφορα μοντέλα δημοκρατίας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτότυπο πεδίο εφαρμογής των δυτικών πολιτικών ιδεών. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να αποκομίσουν οι φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία κατανόησης των εννοιών και πρακτικών της δημοκρατίας μέσα από τη θεωρητική έρευνα και το στοχασμό πάνω σε εμπειρικά δεδομένα.
Οι θεματικές του μαθήματος είναι οι παρακάτω (παρατίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία):

1.Κράτος
-μορφές κρατικής οργάνωσης ['πόλις-κράτος', αυτοκρατορία, φεουδαρχία (Respublica Christiana: Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, 2003, σ. 234-6)]
-'σύγχρονο' κράτος (ιστορία και αίτια δημιουργίας του, εξειδίκευση, συγκριτικά πλεονεκτήματα οργάνωσης, Διεθνείς Σχέσεις, σ. 107-119, Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Παπαζήσης, 1997, σ. 143-147)
-μορφές κράτους (ενιαίο, ομοσπονδία, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

2.Πολίτευμα
-έννοια πολιτεύματος
-διάκριση πολιτευμάτων (κατά Αριστοτέλη: Πολιτική Επιστήμη, σ. 172, 176-179)
-μορφές κράτους-πολιτεύματος [απολυταρχικό (Πολιτική Επιστήμη, σ. 154-156), δημοκρατικό (Πολιτική Επιστήμη: 149-153)]
-σχέση κράτους - πολιτεύματος: συνεργασία ή αντιπαλότητα;
-θεωρίες περί κράτους/πολιτεύματος - εξέλιξη θεωριών συμβολαίου: Hobbes, Althusius, Locke, Rousseau (Πολιτική Επιστήμη, σ. 185-191, 211-217, 219-226, 231-238

3.Δημοκρατία
-κράτος και Δημοκρατία
-αρχές: ασφάλεια, ισότητα, ελευθερία: ανταγωνισμός ή αμοιβαιότητα; (Πολιτική Επιστήμη, σ. 157-163)
-δημοκρατία και ΕΕ ('δημοκρατικό έλλειμμα')
-δημοκρατική συμμετοχή: κόμματα (Πολιτική Επιστήμη, σ. 113-120)

4.Κοινωνία πολιτών
-διάρθρωση κοινωνίας (Πολιτική Επιστήμη, σ. 99-112)
-έννοια, προϋποθέσεις και θεωρητικές βάσεις (Ernest Gellner, Η κοινωνία πολιτών και οι αντίπαλοί της, Παπαζήσης, 1996, σ. 103-134)
-εξουσίες (πολιτική, οικονομική, μεταφυσική) και κοινωνία πολιτών
-κοινωνία πολιτών και ΕΕ

5.Μοντέλο διακυβέρνησης (Governance) (1. Paul Magnette (2003) 'European Governance and Civic Participation: Beyond Elitist Citizenship?', Political Studies, Vol. 51, No. 1, pp. 144-160, 2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, COM(2001) 428 τελικό, Βρυξέλλες, 25.7.2001)
-συστατικά στοιχεία και διακρίσεις από τις μορφές κράτους της νεωτερικότητας
-εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σχεδιασμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών)

6.Πολιτικές θεωρίες έκφρασης και διαμεσολάβησης συμφερόντων (1. Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, London, UK: Allen & Unwin, 1943 (ελληνική μετάφραση, Καπιταλισμός, σοσιαλισμός και δημοκρατία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2006), 2. Robert Dahl, On Democracy, New Haven: Yale University Press, 1998 (ελληνική μετάφραση, Περί δημοκρατίας, Αθήνα, Ψυχογιός, 2001), 3. Robert A. Dahl (1994) 'A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation", Political Science Quarterly, Vol. 109, No. 1, pp. 23-34, 4. Philippe C. Schmitter (1974) "Still the Century of Corporatism?', The Review of Politics, Vol. 36, No. 1, pp. 85-131, 5. Justin Greenwood, Interest Representation in the European Union, 3rd ed., Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2011)
-Πλουραλισμός (Robert Dahl)
-Νέο-πλουραλισμός
-Κορπορατισμός
-Εφαρμογή των ανωτέρω θεωριών στη ρύθμιση των ομάδων ειδικών συμφερόντων (lobbies) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
-Αντίθεση με το ρεπουμπλικανικό μοντέλο δημοκρατίας

7.'Κοινωνικό κεφάλαιο', κοινωνικά δίκτυα, εμπλεκόμενοι/διακυβευματούχοι (stakeholders) και θεωρία δημοκρατίας (1. Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster, 2000)

8.Αντιπροσωπευτική' και 'συμμετοχική' δημοκρατία (1. David Held, Models of Democracy, 3rd ed., Cambridge, UK: Polity Press, 2006 (ελληνική μετάφραση, Μοντέλα δημοκρατίας, Αθήνα, Στάχυ, 1995), 2. Hannah Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley, CA: University of California Press, 1967, 3. Denise Vitale (2006) 'Between deliberative and participatory democracy: A contribution on Habermas, Philosophy & Social Criticism, Vol. 32, No. 6, pp. 739-766)

9.Συμμετοχική λογική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιωάννης Παπαδόπουλος (2013) "Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών: Ένα νέο εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ε.Ε.", Συλλογικός τόμος, New Challenges in the Dynamics of the EU Integration Process, Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σ. 58-86)
- Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών ως εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας
- Διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων: συμμετοχική και κοινοτική λογική, νομιμοποίηση δια της διαδικασίας και συμμετοχή των εμπλεκομένων (stakeholders)

Δικαιώματα του Παιδιού 
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα

Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων σε εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον (από το ακαδημαικό έτος 2017-8)  

Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός 
Μπουτσιούκη Σοφία
Το μάθημα προσεγγίζει την ευρωπαϊκή πολιτική σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές και ισχυρά αλληλεπιδρώσες θεματικές περιοχές, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Αυτά τα δύο πεδία πολιτικής θεωρούνται θεμέλια για τη διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού οικοδομήματος, για την εδραίωση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, τη μείωση των διαφορών και την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Κατά την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης το ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους τομείς πολιτικής ενισχύθηκε λόγω της πολυεπίπεδης οργανικής τους σύνδεσης με το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στρατηγικών, πολιτικών και δράσεων με διαστάσεις τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές. Το πρώτο μέρος του μαθήματος εστιάζει στην ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναδεικνύοντας κριτικά τις σύγχρονες προκλήσεις υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων. Εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών μέσω των οποίων προωθούνται οι σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις και αναλύονται οι πολιτικές που αναφέρονται σε θέματα πιστοποίησης, χρηματοδότησης, διασφάλισης ποιότητας και αναδιοργάνωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις πολιτικές διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνει στην ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του πολιτισμού. Αναλύεται το βασικό θεσμικό πλαίσιο και εξετάζονται οι πολιτικές και οι μηχανισμοί που διαμορφώνονται για την υποστήριξη και προώθηση των σχετικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, επιχειρείται η σύνδεση των ευρωπαϊκών πολιτικών εκπαίδευσης και πολιτισμού με το αντίστοιχο πλαίσιο άλλων συλλογικών οντοτήτων της διεθνούς κοινωνίας. Το μάθημα εστιάζοντας στην κριτική μελέτη της ευρωπαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό αποσκοπεί στη διεύρυνση της οπτικής των φοιτητών και στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να εμβαθύνουν στις υπό εξέταση θεματικές, ώστε να είναι σε θέση να καταστούν φορείς σχεδιασμού, προώθησης και εφαρμογής σχετικών πολιτικών πρωτοβουλιών.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
-Παπαδάκης, Ν. και Σπυριδάκης, Μ. (επιμ.) (2010). Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση. Δομές, θεσμοί και πολιτικές. Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
-Πασιάς, Γ.Κ. (2006). Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση. Θεσμικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική 1950-1999 (τ. Α΄). Εκδόσεις Gutenberg.
-Πασιάς, Γ.Κ. (2006). Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση. Η στρατηγική της Λισαβόνας. Εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006) (τ. Β΄). Εκδόσεις Gutenberg.
-Τσαούσης, Δ. (2007). Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών. Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις. Εκδόσεις Gutenberg.
-Σταμέλος, Γ., Βασιλόπουλος, Α. (2004). Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική. Εκδόσεις Μεταίχμιο.
-Σαμαρά - Κρίσπη, Α. και Κυριαζή – Νάκου, Ε. (επιμ.) (2012). Πολιτισμός - Ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτιστική κληρονομιά. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
-Ferguson, N. (2012). Πολιτισμός. Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
-Κόνσολα Ντόρα Ν. (2006). Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική. Εκδόσεις Παπαζήσης.

Μέθοδος Έρευνας και Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής 
Δεργιαδές Θεολόγος Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος Κουτσουπιάς Νίκος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, οι σκοποί, οι τύποι και η χρησιμότητα της έρευνας. Ειδικότερα το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις ποσοτικών & ποιοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις επιστημονικές έρευνες, ιδιαίτερα στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι φοιτητές εξοικειώνονται στη μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση εφαρμογών ΗΥ (SPSS, R, Eviews) με πρακτικές εφαρμογές στατιστικής ανάλυσης, περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής και παλινδρόμησης. Επιπλέον, με βάση τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των αρχών της μεθοδολογίας της έρευνας συντάσσονται εργασίες και εξετάζονται μελέτες περιπτώσεων (case studies) σε πεδία που άπτονται της γενικότερης θεματολογίας των ευρωπαϊκών πολιτικών για τους νέους, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση 
Μπιτζένης Αριστείδης

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να "εφοδιάσει" τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με γνώσεις που αφορούν τις συνθήκες ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος, δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης, κατασκευής ενός business plan, καθώς και να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την επιχειρηματική λειτουργία και να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το συγκεκριμένο μάθημα, να προβούν σε αξιολογήσεις των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων για την επιχείρηση και την οικονομία. Επίσης, αποσκοπεί να στρέψει τους φοιτητές σε αναζήτηση της επιχειρηματικότητάς τους και να τους καταστήσει γνώστες των διαφόρων οικονομικών πολιτικών ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστική-ενοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη αγορά. Στο ίδιο πλαίσιο επιχειρείται μια μελέτη της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της διευρυμένης Ευρώπης. Έμφαση δίδεται και στην νεανική επιχειρηματικότητα και απασχόληση και στους τρόπους ενίσχυσης αυτής. Σκοπός επίσης είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν επαρκή γνώση που θα τους βοηθήσει να διαμορφώσουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) αναζητώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης την οποία θα δημιουργήσουν με καινοτόμο ή μη στοιχεία. Θα εντοπίσουν οι φοιτητές τις κρίσιμες μεταβλητές επιχειρηματικού σχεδίου, και θα αναζητήσουν τις μορφές χρηματοδότησης, ίδρυσης, και ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Θα εντοπίσουν στρατηγικές δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λαμβάνοντας υπόψη την Ελληνική εμπειρία.. Οι διαλέξεις θα παρέχουν στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα του μαθήματος και θα καθοδηγούν τη μάθησή τους. Θα συνοδεύονται επιπλέον, από κάποιες διασαφηνίσεις τυχόν αποριών που θα προκύψουν από τις παραδόσεις του μαθήματος ή από τη μελέτη, εμβάθυνση σε κάποια θέματα, από τη λύση προβλημάτων, case studies, quizzes και ασκήσεων, ενθαρρύνοντας συγχρόνως την ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία. Ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα δίδεται στα case studies και στα video case studies όπως αυτά που θα αναλυθούν και είναι: η εταιρία Microsoft και ο επιχειρηματίας Bill Gates, τα παιδιά της Google, η περίπτωση της ΙΒΜ, η περίπτωση της FORD, o δισεκατομμυριούχος Warren Buffet, η περίπτωση της LIZ CLAIBORNE, της STARBUCKS, η περίπτωση της Body Shop, η περίπτωση της Kelloggs, ο ρώσος επιχειρηματίας Roman Abramovich, η δομή της επιχείρησης VOLKSWAGEN, η περίπτωση του Paul Efmorfidi της Coco-mat.

Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

2ο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2ος Κύκλος)

[1]  Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σκιαδάς Δημήτριος
[2]  Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μπουτσιούκη Σοφία
[3]  Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία Βασιλειάδης Νικόλαος
Λίτσας Σπυρίδων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2ος Κύκλος)

[1]  Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κιόχος Απόστολος
Νίκας Χρήστος
[2]  Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία, ψηφιακές συναλλαγές και ηλεκτρονικό εμπόριο (από το ακαδημαικό έτος 2017-8)
[3]  Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση

Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Μπιτζένης Αριστείδης

[4]  Πολιτικές κατα των Διακρίσεων στην Ευρώπη Αναγνωστοπούλου Δέσποινα


Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Σκιαδάς Δημήτριος
Αρχικά το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της αναπτυξιακής πολιτικής και πως αυτή διαμορφώνεται στα πλαίσια της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, με αναφορές στη Στρατηγική 'Ευρώπη 2020', και τις συναφείς αναπτυξιακές πολιτικές επιλογές. Στη συνέχεια εξετάζονται οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής (Προϋπολογισμός ΕΕ, Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΕ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), με αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα. Στη συνέχεια εξετάζονται οι βασικές έννοιες της διοίκησης έργων, μέσω της μελέτης του μεθοδολογικού πλαισίου διοίκησης έργων που έχει καθιερωθεί από το Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων (Project Management Institute-PMI) των ΗΠΑ. Καλύπτονται οι ακόλουθες ενότητες: πλαίσιο της διοίκησης έργων, κύκλος ζωής και οργάνωση έργων, πρότυπο της διοίκησης έργων για ένα έργο, γνωστικές περιοχές της διοίκησης έργων (διαχείριση ολοκλήρωσης έργου, διαχείριση φυσικού αντικειμένου έργου, διαχείριση χρόνου έργου, διαχείριση κόστους έργου, διαχείριση ποιότητας έργου, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έργου, διαχείριση επικοινωνιών έργου, διαχείριση κινδύνων έργου, διαχείριση προμηθειών έργου). Επιπλέον θα γίνει επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων του Δημοσίου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (δημόσιες συμβάσεις, έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και περιεχόμενο αυτών). Τέλος το μάθημα περιλαμβάνει συνοπτική ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων.


Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία
Παπαδόπουλος Ιωάννης

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν διεξοδικά η κοινωνική πολιτική της ΕΕ, οι δράσεις της σε επίπεδο πολιτισμού, εκπαίδευσης, πολιτισμικής διπλωματίας και η προστιθέμενη αξία τους έναντι του ανθρώπινου κεφαλαίου που αποτελεί η νεολαία. Η ενδελεχής ανάλυση τους θα αναδείξει τις οργανωτικές και θεσμικές δυνατότητες - δυσκολίες της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής μέσα από το ονομαστικό ιδεολογικό και αξιακό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ.

Πιο αναλυτικά θα αναλυθούν

- Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Οι πολιτικές απόκτησης δεξιοτήτων σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον
- Ο ρόλος των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επανένταξης στην αγορά εργασίας
- Οι πολιτικές απασχόλησης και ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας
- Οι δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων στα ευρωπαϊκά πολιτικά δρώμενα
- Ο εθελοντισμός και η προστιθέμενη αξία του σε συνθήκες κρίσης
- Οι δράσεις της ΕΕ για κοινωνική ένταξη των νέων
- Οι πολιτιστικές πολιτικές της ΕΕ μέσα από μία συγκριτική προσέγγιση
- Ο δομικός διάλογος ανάμεσα στους νέους και τις ηγεσίες,
- Η εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ καθώς και
- Ο ρόλος του πολιτισμού ως ένα διεθνικό εργαλείο πρακτικών και θεσμικών συνεργειών και κοινών δράσεων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

EU Youth Strategy for 2010-18

Unemployed youth and social exclusion in Europe: learning for inclusion? S Weil, T Janen, D Wildemeersch – 2005

Quintin, O. (2009). The new EU Strategy for Youth-Investing and Empowering

Επίσημα έγγραφα της ΕΕ

1. Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεολαία
2. Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων


 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση
Μπιτζένης Αριστείδης

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να "εφοδιάσει" τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με γνώσεις που αφορούν τις συνθήκες ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος, δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης, κατασκευής ενός business plan, καθώς και να εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την επιχειρηματική λειτουργία και να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το συγκεκριμένο μάθημα, να προβούν σε αξιολογήσεις των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων για την επιχείρηση και την οικονομία. Επίσης, αποσκοπεί να στρέψει τους φοιτητές σε αναζήτηση της επιχειρηματικότητάς τους και να τους καταστήσει γνώστες των διαφόρων οικονομικών πολιτικών ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστική-ενοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη αγορά. Στο ίδιο πλαίσιο επιχειρείται μια μελέτη της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της διευρυμένης Ευρώπης. Έμφαση δίδεται και στην νεανική επιχειρηματικότητα και απασχόληση και στους τρόπους ενίσχυσης αυτής. Σκοπός επίσης είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν επαρκή γνώση που θα τους βοηθήσει να διαμορφώσουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) αναζητώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης την οποία θα δημιουργήσουν με καινοτόμο ή μη στοιχεία. Θα εντοπίσουν οι φοιτητές τις κρίσιμες μεταβλητές επιχειρηματικού σχεδίου, και θα αναζητήσουν τις μορφές χρηματοδότησης, ίδρυσης, και ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Θα εντοπίσουν στρατηγικές δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λαμβάνοντας υπόψη την Ελληνική εμπειρία.. Οι διαλέξεις θα παρέχουν στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα του μαθήματος και θα καθοδηγούν τη μάθησή τους. Θα συνοδεύονται επιπλέον, από κάποιες διασαφηνίσεις τυχόν αποριών που θα προκύψουν από τις παραδόσεις του μαθήματος ή από τη μελέτη, εμβάθυνση σε κάποια θέματα, από τη λύση προβλημάτων, case studies, quizzes και ασκήσεων, ενθαρρύνοντας συγχρόνως την ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία. Ιδιαίτερη βαρύτητα στο μάθημα δίδεται στα case studies και στα video case studies όπως αυτά που θα αναλυθούν και είναι: η εταιρία Microsoft και ο επιχειρηματίας Bill Gates, τα παιδιά της Google, η περίπτωση της ΙΒΜ, η περίπτωση της FORD, o δισεκατομμυριούχος Warren Buffet, η περίπτωση της LIZ CLAIBORNE, της STARBUCKS, η περίπτωση της Body Shop, η περίπτωση της Kelloggs, ο ρώσος επιχειρηματίας Roman Abramovich, η δομή της επιχείρησης VOLKSWAGEN, η περίπτωση του Paul Efmorfidi της Coco-mat.


Πολιτικές κατα των Διακρίσεων στην Ευρώπη
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
Το μάθημα ασχολείται με την επίτευξη της πραγματικής ισότητας στην εκπαίδευση και στην εργασία, είτε στην Ελλάδα είτε σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με παραδείγματα, εξηγεί με ποιον τρόπο προστατεύεται κατά των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ένας Έλληνας εργαζόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Στη συνέχεια αναλύει το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο και την επίδραση που έχουν στη ζωή μας όσον αφορά στον ρατσισμό, στις μειονότητες, στους μετανάστες, στον θρησκευτικό φανατισμό και στη θρησκευτική διάκριση, στην ομοφοβία, αλλά και στις διακρίσεις λόγω φύλου, αναπηρίας και λόγω ηλικίας. Οι εργασίες των φοιτητών είναι προαιρετικές και παρουσιάζουν είτε παραδείγματα από τη νομολογία των δικαστηρίων είτε παραδείγματα από τις πολιτικές κατά των διακρίσεων των διαφόρων κρατών της ΕΕ και όχι μόνο.


Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία
Βασιλειάδης Νικόλαος Λίτσας Σπυρίδων
Στο μάθημα αυτό ο μεταπτυχιακός φοιτητής και φοιτήτρια θα έρθουν σε επαφή με τη διάσταση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής διπλωματίας μέσα από το πλαίσιο της θεωρίας των διεθνών σχέσεων, της διεθνοπολιτικής ανάλυσης και της ιστορικής εξελικτικής διαδικασίας από τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας ως οργανωμένα κοινωνικά σύνολα μέχρι σήμερα. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στο σύγχρονο και πολυδιάστατο φάσμα της ήπιας ισχύος (soft power), αναλύοντας τις επιστημονικές και εμπειρικές προεκτάσεις του στο πολιτικό, μορφωτικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό πεδίο. Το μάθημα προτείνεται για όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν σε εναλλακτικές εφαρμογές του διεθνοπολιτικού δεδομένου μέσα από τις σύγχρονες προεκτάσεις της διπλωματικής πρακτικής. Στο πρώτο μέρος κάθε ενότητας ο διδάσκων θα αναλύει το κύριο θέμα με σεμιναριακού τύπου διάλεξη. Στο δεύτερο μέρος ο διδάσκων θα δίνει ένα κεντρικό θέμα συζήτησης / εμπειρικής εφαρμογής που θα προσεγγίζεται συνολικά από το σύνολο της μεταπτυχιακής ομάδας. Στο τέλος του μαθήματος γραπτές εξετάσεις θα καθορίζουν τη βαθμολογία του κάθε φοιτητή στο συγκεκριμένο μάθημα, καθώς επίσης και το επίπεδο της συμμετοχής του / της κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.


Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κιόχος Απόστολος Νίκας Χρήστος
Η μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό και ταυτόχρονα παγκόσμιο φαινόμενο του οποίου οι επιδράσεις επηρεάζουν πολυδιάστατα τόσο τις χώρες αποστολή και υποδοχής μεταναστών όσο και τα μεμονωμένα άτομα που εμπλέκονται σε κάθε πτυχή της. Η προϊούσα διαδικασία της παγκοσμιοποίησης επανέφερε δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα της μετανάστευσης σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ για την Ευρώπη ειδικότερα το θέμα επανατίθεται με την έναρξη της διαδικασίας της μετάβασης με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να αποτελούν την προέλευση και τις χώρες της ΕΕ τον προορισμό μαζικών μεταναστευτικών ρευμάτων. Η ένταξη των περισσότερων ΑνατολικοευρωπαΊκών χωρών στην ΕΕ όπου η ελεύθερη κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί βασική ελευθερία για τους Ευρωπαίους πολίτες «εσωτερικοποιεί» χωρίς να επιλύει το πρόβλημα, ενώ εξακολουθεί να διογκώνεται η πίεση στα σύνορα της Ένωσης από παράνομους (εκτός ΕΕ μετανάστες). Παρά τον πολυπαραγοντικό και διεπιστημονικό της χαρακτήρα η μετανάστευση επηρεάζει κυρίως την αγορά εργασίας. Σε μια διαρκώς διευρυνόμενη ΕΕ επομένως, αποτελεί βασική μεταβλητή για την ανάλυση θεμάτων σχετικών με την απασχόληση και τους μισθούς και ένα βασικό ζήτημα σε όρους πολιτικής

3ο Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

[1]  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  

Σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται καθημερινά, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να διακρίνεται για την αρτιότητα των γνώσεών του έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των καιρών.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με την πολυετή πλέον εμπειρία και τον επαρκή επιστημονικό και ερευνητικό του πυρήνα, καλλιεργεί και προάγει τις απαραίτητες γνώσεις στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, πράγμα που επιβεβαιώνεται μέσα από το ευρύ φάσμα των σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων τα οποία θεραπεύει.

Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του Τμήματος συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια που τους εξασφαλίζουν επιστημονική επάρκεια και τους βοηθούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, που μόλις ξεκινάει, καλωσορίζουμε τους πρωτοετείς φοιτητές και ευχόμαστε στους παλαιότερους καλή συνέχεια.

Ο Διευθυντής 

Αριστείδης Μπιτζένης

καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας

Αποστολή e-mail

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Εγνατία 156, 54636

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: +30 2310891416

Fax: +30 2310891285

E-mail: kakani (at) uom.gr

Powered & Designed by InfonetGroup